Informácie o nás...

Katedra germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)  v Košiciach patrí medzi najmladšie pracoviská svojho druhu na Slovensku. Vznikla v roku 2007, nadväzuje však na viac než päťdesiatročnú tradíciu štúdia cudzích jazykov na UPJŠ, ktorá bola na desať rokov prerušená po rozdelení univerzity na UPJŠ Košice a PU Prešov v roku 1997.

Význam štúdia germanistiky vyplýva z úlohy, ktorú nemčina zohrávala v dejinách dnešného  východného Slovenska od neskorého stredoveku a tiež zo súčasných potrieb tohto regiónu. Katedra ponúka bakalárske medziodborové a magisterské učiteľské štúdium nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii s inými humanitnými a prírodovednými odbormi, ktoré možno absolvovať bez prijímacích skúšok. V oboch stupňoch  vysokoškolského štúdia sa momentálne vzdeláva okolo sto mladých ľudí.  V študijných programoch sú zastúpené všetky tradičné oblasti germanistiky na Slovensku: lingvistika nemeckého jazyka, literárna veda a dejiny nemeckej, rakúskej a švajčiarskej literatúry,  ako aj didaktika nemčiny ako cudzieho jazyka. Ponuka predmetov obsahuje aj inovatívne voliteľné semináre k masmédiám aj tzv. novým médiám a projektové semináre k aktuálnym vedeckým grantom.

Popri realizácii germanistického študijného programu pracovníci katedry aj naďalej zabezpečujú cudzojazyčnú výučbu (odborný nemecký jazyk) pre Filozofickú fakultu UPJŠ, ako aj ostatné fakulty UPJŠ (prírodovedecká, lekárska, právnická, fakulta verejnej správy). 

Katedru pod vedením PaedDr. Ingrid Puchalovej, PhD. momentálne tvorí osem vedecko-pedagogických pracovníkov a rovnaký počet spolupracovníkov.  Vo svojej vedeckej činnosti v oblasti jazykovedy sa koncentrujú  na synchrónnu  a diachrónnu kontrastívnu nemecko-slovenskú lingvistiku. V aplikovanej lingvistike venujú pozornosť interkultúrnej komunikácii a translatologickým otázkam. Výskum na poli literárnej vedy a dejín literatúry sa zameriava na ženskú tvorbu a na literatúru pre deti a mládež. V posledných rokoch vystupuje do popredia analýza masmediálnych produktov. Stredobodom záujmu didaktického výskumu sú motivácia v učení sa cudzieho jazyka a proces testovania. Pri riešení spomenutých vedecko-výskumných úloh pracovníci katedry úzko spolupracujú s kolegami z iných germanistických pracovísk doma i v zahraničí, osobitne s univerzitami v Klagenfurte, v Ostrave a v Regensburgu.

Špecifikom Katedry germanistiky FF UPJŠ v pedagogickej i vo vedeckej činnosti je záujem o nemecké kultúrne dedičstvo na Slovensku. Katedra v tejto oblasti v súčasnosti rieši dva projekty; jeden je zameraný na nemecké nárečia na Slovensku a druhý na tvorbu nemeckých autoriek z územia dnešného Slovenska. Za zmienku stojí aj participácia katedry na digitalizácii písomných a obrazových pamiatok z Košíc a o Košiciach „Cassovia digitalis“, ktorého iniciátorom je mníchovská inštitúcia Digitálne fórum východná a stredná Európa (DiFMOE). Katedra pri popularizácii nemčiny a nemeckej kultúry formou výstav a workshopov spolupracuje s pobočkami Goetheho Inštitútu a Rakúskeho kultúrneho fóra, ktoré pôsobia v meste.


Viac: https://katedragermanistiky.webnode.sk/okatedre

Všeobecný úvod o projekte

Cieľom projektu je systematický výskum periodika Kaschauer Zeitung, ktoré v Košiciach vychádzalo v rokoch 1872 – 1914 a dnes je cenným zdrojom informácií o nemeckom etniku žijúcom na území dnešného východného Slovenska. Výskum bude vychádzať z masmediálneho, lingvistického a sociokultúrneho aspektu. Samotný projekt vychádza z teórie transkulturality, ktorá kultúru chápe ako hybridnú, polyfónnu a voči ostatným kultúram otvorenú sieť. Táto charakteristika zodpovedá multilinguálnemu a multietnickému charakteru Košíc. Výskumný korpus tvoria texty 5889 vydaní Kaschauer Zeitung. Vydania boli digitalizované v rámci projektu DiFMOE, na ktorý tento projekt nadväzuje. Komplexnosť a interdisciplinárnosť predmetu výskumu predpokladá aplikáciu rôznych výskumných metód (kvantitatívnych a kvalitatívnych, historických a empirických, synchrónnych a diachrónnych). Základné výskumné línie sa koncentrujú na lingvistickú , sociokultúrnu a následnú syntetizujúcu masmediálnu analýzu. Projekt prispeje k výskumu historickej tlače na území dnešného Slovenska a k lepšiemu poznaniu multikultúrneho charakteru mesta v sledovanom období .

AN

From the perspective of mass media, linguistic and socio-cultural studies, the project focuses on systematic research of the newspaper  Kaschauer Zeitung (1872 – 1914) as a source od information about the German minority living in the region of the present day eastern Slovakia. The project is based on transculturality theory which perceives culture as a hybrid and polyphonic network open towards other cultures, which complies to multilingual and multi-ethnical character of Kosice. The research corpus consist of 5889 issues of Kaschauer Zeitung which are available in a digitalized form within DiFMOE project with ic supposed to be further developed by our project being submitted. Complexity and interdisciplinarity od the subject matter requires application of various research methods (quantitative and qualitative, historical and empirical, synchronic and diachronic). The principal research line is focused on linguistic, socio-cultural and subsequently a synthesizing mass media analysis. The project shall contribute to the research of historical press in the region  of the present day Slovakia and to be better acquainted  with the multiethnical character of the town in the researched period.