Original-Correspondenz(en)/ Príspevky korešpondentov

13.02.2015 20:53

Original-Correspondenz(en) bola nepravidelná rubrika v ročníkoch 1872-1895, v rozsahu zvyčajne menej ako jeden stĺpec. Na základe správ korešpondentov v nej noviny prinášali informácie z hospodárskeho, kultúrneho, spoločenského života, ako i lokálnej politiky v susedných mestách a župách. Rubrika nemala v novinách stabilné miesto, redakcia ju umiestňovala podľa potreby a okolností na stranách 2-5. Najväčší rozkvet zažila rubrika v ročníkoch 1885-1888. Od roku 1901 sa správy, komentáre a úvahy z pera čitateľov okolitých miest a mestečiek objavovali pod titulkom Correspondenz der Redaktion.

 

Príspevky sú len zriedka signované plným menom, väčšinou sa používali len iniciály. Podľa štýlu a výberu jazykových prostriedkov však možno usudzovať, že išlo o príslušníkov miestnej inteligencie, ktorí sa na opisovaných udalostiach priamo zúčastnili resp. boli ich očitými svedkami. Najaktívnejší bol dopisovateľ zo Spiškej Belej/Szepes Béla. Viacero článkov poslali aj prispievatelia z Levoče/Leutschau, Spišskej Novej Vsi/Igló, Kežmarku/ Kesmárk, Miškolca/Miskolcz, Smolníka/Szomolnok/Schmöllnitz, Gelnice/Gölnitz/Göllnitz, Nového Mesta pod Šiatrom (?)/ Újhely v tokajskej oblasti a Medzeva/Metzenseifen. Okrem toho prichádzali aj správy informujúce o dianí v Sabinove/Kis Szeben, v Spišskom Podhradí/Kirchdrauf, v Švedlári/Svedlér,  v Štóse/Stoósz, v Moldave nad Bodvou/Bodoló, v Kamenici v Above/Kemencze i v spišských dedinkách Chmeľnica/Hopgarten, Ruskinovce/Riszdorf, Huncovce/Hundsdorf, Veľká Lomnica/Groß-Lomnitz, Veľký Slavkov/Groß-Schlagendorf,  Smokovec/Schmeks, Ždiar/Zschdjár, Poprad, Nálepkovo/Wagendrüssel/Merény, Henclová/Stillbach, Úhorná a i. Jeden článok  poslal aj korešpondent z Budapešti (podľa obsahu možno usudzovať, že mal blízky vzťah k Spišu, možno stadiaľ pochádzal). V čísle z 20.2.1875 sa objavil príspevok z Viedne, podpísaný J. C. Duchekom. Neskôr bola kuriozitám a správam z viedenského spoločenského života venovaná samostatná rubrika Wiener Brief/ List z Viedne.

 

Príspevky čitateľov informovali o mimoriadnych udalostiach, ktoré pozitívne alebo negatívne zasiahli do všedného života v ich mestách a mestečkách. Opakovane sa v nich objavujú témy ako prírodné katastrofy, epidémie, rozvoj priemyslu a stav poľnohospodárstva, výsledky volieb do miestnych samospráv, informácie o zasadaniach spolkov a stavovských organizácií, kultúrnych a spoločenských podujatiach, armáde, sociálnej situácii, úmrtiach a krstinách v lokálne významných rodinách.

Správy o katastrofách informovali o požiaroch (19.5. 1881, 27.11.1884, 25.3.1886, 1.5.1886), silných zrážkach spôsobujúcich povodne, ľadovci  a neskorom mraze poškodzujúcom úrodu (17.6.1881, 14.7.1885, 15.5.1886, 7.8.1888).

 K tragickým stránkam života patrili aj epidémie cholery (14.5.1873), osýpok (kvôli ktorým sa vyhlasovali školské prázdniny, 19.3.1885, 11.2.1888, 26.5.188), kiahní (1.5.1886) a záškrtu (19.3.1885), ktoré si vyžiadali viacero obetí medzi deťmi. Noviny tematizovali aj sériu úmrtí detí v chudobinci  v Miškolci (15.2.1887).

Oblasť hospodárstva pokrývali korešpondenti z regiónov správami o stave úrody (3.7.1872, 11.8.1881, 19.3.1885, 30.9.1886), komentármi k hodnoteniu roka z ekonomickej perspektívy (13.1.1885), informáciami o modernizácii a prevádzke  mlynov v Miškolci (20.12.1884, 11.2. 1888). správami a úvahami o výstavbe železnice v Above, Zemplíne a iných regiónoch (12.6.1886, 10.2.1887,11.2.1888). V rubrike nachádzame aj oznam o otvorení priemyselnej školy na Spiši (13.1.1885), informácie o výročných jarmokoch (19.5. 1881, 11.8.1881) a predaji pozemkov v Tatrách (12.6.1888). Prekvapujúco nájdeme v novinách aj – dnešným jazykom povedané  – správy o marketingových akciách miestnych podnikateľov (účasti na výstavách 19.3.1885, o exkurzii poľských zákazníkov do tokajskej oblasti 7.10.1886, ako aj o zvýšení produkcie borovičky ako preventívneho prostriedku proti cholere 30.9.1886). V rubrike informovali zástupcovia miest aj o stavebnom rozvoji (napr. zámere postaviť kúpele, kúpalisko v Gelnici - 11.12.1890).

Noviny prostredníctvom svojich korešpondentov informovali pomerne detailne aj o zasadaniach župnej rady na Spiši (24.1.1885), voľbách do mestskej samosprávy v Spišskej Novej Vsi (10.2.1885, 28.1.1888?) a Miškolci (2.7.1887), ako i o voľbách do tamojšej obchodnej komory (2.7.1887).

Správy o zasadaniach spolkov a stavovských organizácií sa objavovali zriedkavejšie, boli však o to podrobnejšie. Aktívni v tejto oblasti boli predovšetkým učitelia, informujúci o svojich oblastných stretnutiach (7.8.1872, 26.5.1888). Podrobná správa sa zachovala aj zo IV. zasadnutia dodnes existujúceho Spišského historického spolku (20.10.1887).

Mimoriadne frekventované sú správy z oblasti kultúry a spoločenského života. Počas fašiangov dopisovatelia často informovali o plesoch rôznych spolkov v  spišských mestečkách (12.2.1885, 14.2.1885, 11.2.1886, 28.1.1888), v Budapešti (20.2.1886) i Viedni (20.2.1875). Kultúrny život obohacovali aj divadelné predstavenia zväčša ochotníckych divadiel, ktorých výnos využívali zväčša na charitatívne ciele (30.7.1885, 30.11.2.1888, 26.5.1888, 12.6.1888, 29.11. 1888, 6.12.1888). Mimoriadne činní v tomto smere boli ochotníci zo Smolníka a Gelnice. V mestách účinkovali stabilné (Levoča – 19.5.1881, Miškolc 10.3.1887) alebo kočovné spoločnosti (Prešov – 4.2.1886). Medzi kultúrne podujatia v regiónoch patrili aj spevácke slávnosti a koncerty (2.7.1887, 6.12.1888), tanečné zábavy a ľudové veselice (30.7.1885, 27.8.1885, 7.8.1888, 29.8.1889). Medzi slávnostné udalosti patrila i vysviacka chrámu (Veľká Lomnica - 10.10.1885) či zasadanie konventu evanjelickej cirkvi (26.7. 1887, 28.7.1888). Pamätnou sa stala aj návšteva panovníka s manželkou na Spiši (27.8.1885) a oslavy na počesť sobáša korunného princa v Levoči (19.5.1881).

Keďže Košice boli sídlom aj oblastného vojenského veliteľstva, v rubrike sa objavovali správy aj z vojenstva: napr. o prechode jazdeckých oddielov do Galície cez Spišskú Belú (30.9.1886), alebo správy o posádke v Miškolci (25.3.1886, 10.3.1887, 2.7.1887).

Zo sociálnych problémov sa prispievatelia zaoberali hlavne negatívnymi dôsledkami vysťahovalectva (11.8.1881, 19.3.1885, 12.7.1888).

Rubriku Original-Correspondenz(en) využívali aj na oznamy o krstinách a úmrtiach miestnych honorácií (15.4.1886, 28.1.1888, 28.7.1888).

Okrem spomenutých okruhov tém sa korešpondenti venovali aj ďalším udalostiam lokálneho významu.

 

Žánrovo je rubrika Original-Correspondenz(en) nevyhranená, nájdeme v nej správy, rozšírené správy, oznamy, úvahy, sťažnosti, príspevky písané formou listu i skrytú reklamu. Okrem toho články, ktoré sú svojím charakterom podobné dnešnému komentáru a stĺpčeku. Štylistická úroveň textov je rôznorodá, niektoré sú poznačené silným sklonom k hovorovosti (v koncepcii sa podobajú ústnemu rozprávaniu), iné sa vyznačujú komplexnou syntaxou a používaním lexikálnych prostriedkov vyššej štylistickej vrstvy (často cudzie slová).