Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:52

V súlade s poslaním média zaberá od počiatku spravodajstvo v širokom slova zmysle podstatnú časť priestoru skúmaných novín. V prvom čísle roku 1872 (20.01.1872) začínajú na str. 1 v 3. stĺpci dole Neueste Nachrichten /Najnovšie správy, ktorých obsahom sú krátke správy, zväčša z oblasti politiky z Francúzska, Anglicka a Ruska. Pokračujú v 1. stĺpci na str. 2 stručnými informáciami z ďalších krajín (Švédsko, Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko), pričom za názvom krajiny stojí jej hlavné mesto a dátum, z ktorého kolportovaná správa pochádza (Italien. Rom, 17. Jänner), v prípade správ z viacerých regiónov sú okrem metropoly menované i ďalšie mestá (Deutschland. Berlin, 17. Jänner; München, 17. Jänner).

Nasledujú podrobnejšie a obsiahlejšie aktuálne správy z miest rakúskej (Oesterreich) a uhorskej časti (Ungarn) monarchie, často s odvolaním na tamojšie periodiká.  

V 2. stĺpci str. 2 začínajú ® Lokalnachrichten /Lokálne správy, na 3. strane nasleduje Neues aus der Nähe und Ferne/Novinky zblízka i zďaleka, v neskorších ročníkoch aj pod názvom Aus Heimat und Fremde/Z domova a cudziny.

V ďalších číslach začínajú správy (s výnimkou spravodajstiev o závažných udalostiach celoštátneho významu, v. nižšie) na 2. alebo až na 3. strane novín, často s pokračovaním na nasledujúcej strane.   

Takto koncipované spravodajstvo prvých čísel sa v priebehu prvého roku i po celý čas vydávania novín rôzne modifikuje (pravdepodobne aj v závislosti od politického diania v monarchii a krajinách Európy, či od prísunu aktuálnych správ). V niektorých číslach nájdeme na 2., resp. 3. strane (vždy nad fejtónom) len lokálne správy. V posledných ročníkoch novín sa všetky správy (zo zahraničia i regiónu) objavujú pod spoločným titulkom Tagesneuigkeiten/Denné spravodajstvo.   

           

Rubrika Neues aus der Nähe und Ferne / Aus Heimat und Fremde obsahuje zväčša obšírnejšie, pútavou formou napísané správy (neraz aj s aktualizovane prerozprávaným dejom) o súdnych pojednávaniach, závažných zločinoch, podvodoch a ich páchateľoch z Rakúsko-Uhorska a ďalších krajín.  

 

Od tejto viac-menej ustálenej koncepcie sa upúšťa v tých číslach periodika, ktoré informujú o nečakaných tragických udalostiach celospoločenského dosahu, ktoré sa týkajú najmä príslušníkov panovníckeho rodu.

 

Po krátkej, ešte neoverenej správe o smrti korunného princa Rudolfa (30. januára 1889) zo dňa 31.1.1889 nasleduje na 1. strane čísla z 2.2.1998 v čiernom rámiku pod veľkým nadpisom Kronprinz Rudolf todt! podrobná  správa s Rudolfovým portrétom uprostred, ktorá pokračuje v 1. stĺpci 2. strany. Podľa nej mladý následník trónu zomrel na srdcový infarkt a informácia o náleze strelnej zbrane sa najskôr dementuje, na konci textu však opatrne pripúšťa. (Pozadie škandalóznej samovraždy Rudolfa, ktorú spáchal spolu so svojou mladou milenkou, baronesou Mary Vetserovou v loveckom zámočku Mayerling, dvor nakoniec tajil až do rozpadu monarchie.)

 

Ešte viac priestoru venujú noviny Kaschauer Zeitung osobnosti a okolnostiam smrti Rudolfovej matky, kráľovnej Alžbety, zavraždenej 10. septembra 1898. Už v nedeľu 11.9. vyšlo zvláštne vydanie s informáciou o tragickom konci mnohými zbožňovanej a obdivovanej manželky cisára Františka Jozefa. Podrobnosti o vražednom útoku fanatika, obsiahly nekrológ a detailnú správu o pohrebe nájdeme aj na prvých stranách čísiel z 13.9. (Unsere Königin ermordet!), 15.9., 17.9. (Königin Elisabeth +) a 20.9 (Königin Elisabeth begraben). Na 1. strane čísla z 22. 9. uverejnili noviny manifest cisára zo 16. septembra 1898 (An Meine Völker) s poďakovaním „milovaným národom všetkých krajín uhorskej koruny“ za prejavenú účasť.

 

 Atentátu na následníka trónu Františka Ferdinanda a jeho manželku v Sarajeve (28.6.1914), ktorý bol podnetom k vypuknutiu 1. svetovej vojny, sú venované 2 čísla novín. 2.7.1914 prinášajú na 1. strane v čiernom rámiku správu pod titulkom Der Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin tot a na str. 2 oznámenie o jeho nástupcovi (Der neue Thronfolger). Podrobnostiam poslednej cesty následníka a deťom zavraždeného páru je venovaná 1. strana čísla zo 4.7., v 3. stĺpci informujú noviny o smútočnom zhromaždení uhorského parlamentu. Aj fejtón tohto čísla prináša portrét Františka Ferdinanda ako dôstojníka.

 

Reakcie zahraničných denníkov, prejavy sústrasti, opisy smútočnej výzdoby v meste, mená jeho zástupcov, ktorí sa zúčastnia na poslednej rozlúčke s členom panovníckeho rodu a pod. sú zakaždým aj obsahom nasledujúcich stĺpcov Neueste Nachrichten, Lokalnachrichten, resp.   Tagesneuigkeiten

 

Júlové čísla periodika z roku 1914 prinášajú rôzne znepokojivé správy, prevzaté z domácich i zahraničných denníkov, o vyhlásení vojny Srbsku (28.7.1914) informujú na 1. str. čísla z 30.7., spolu s vyhlásením vlády (Ein ernstes Wort in ernster Stunde. Eine Proklamation der Regierung). Na str. 2 nájdeme stanoviská a správy z ďalších európskych krajín (Die Haltung Deutschlands; Montenegro mobilisiert; England für den Frieden; Der Zar will den Frieden; Die ersten Feindseligkeiten). 1.8.1914 uverejnili noviny manifest panovníka An meine Völker.

Vypuknutie Veľkej vojny bolo – i keď nepriamo – aj príčinou zániku novín, ktorých posledné číslo vyšlo 4. 8.1914 (p. Úvod).